BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

III/10/06

z dnia: z dnia 19 grudnia 2006 r.
w sprawie: w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości
Na podstawie art

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Wizna w następującej wysokości:

           od gruntów:

        związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,41 zł od 1m2 powierzchni,

        pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,65 zł od 1 ha powierzchni,

        od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,10 zł od 1 m2 powierzchni;

           od budynków lub ich części:

        mieszkalnych – 0,37 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

        związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich częśći zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 12,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

        zajętych na prowadzenie dzialalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

        zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

        od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

           od budowli – 2% ich watrości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 – 7.

§ 2. 1. Pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych prowadzony będzie przez sołtysów.

2. Wysokość wynagrodzenia soltysów za inkaso określa Rada Gminy w uchwale w sprawie ustalenia stawek za inkaso zobowiązań podatkowych wchodzących w skład łącznego zobowiązania pieniężnego.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXVI/141/05 Rady Gminy Wizna z dnia 1 grudnia 2005 roku w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Zbigniew Szulc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 27 gru 2006 16:44
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1625 razy
Ilość edycji: 2