BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

III/14/06

z dnia: 19 grudnia 2006r.
w sprawie: sprawie w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Zgromadzenia Związku Komunalnego Samorządów Dorzecza Biebrzy.
Na podstawie art

Na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214,poz.1806, z 2003r. Nr 80,poz. 717, Nr 162,poz.1568, z 2004r. Nr 116, poz.1203, nr 102,poz.1055, z 2005r. Nr 172.poz. 1441, Nr 175.poz. 1457, z 2006r. nr 17, poz.128) i § 3 ust. 1 Statutu Związku Komunalnego Samorządów Dorzecza Biebrzy ( Dz.Urz.Woj. Podl. z 2004r. Nr 162, poz.2165) uchwala się , co następuje :

§ 1

Wyznacza się przedstawicieli Gminy Wizna do Zgromadzenia Związku Komunalnego Samorządów Dorzecza Biebrzy na okres trwania kadencji Rady Gminy w latach 2006- 2010 w osobach :

1/ Pan Zbigniew Szulc - Przewodniczący Rady Gminy

2/ Pan Henryk Borawski - radny gminy

 

§ 2

 

W uchwale Nr XXIII/89/04 Rady Gminy Wizna z dnia 26.08.2004r.w sprawie przyjęcia Statutu Związku Komunalnego Samorządów Dorzecza Biebrzy skreśla się § 2.

§ 3

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

Przewodniczący Rady

 

Zbigniew Szulc

 

 

  

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 27 gru 2006 16:51
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1589 razy
Ilość edycji: 2