BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Nr III/15/06

z dnia: z dnia 16 grudnia 2006 roku
w sprawie: w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok.
Na podstawie art

Na podstawie art.41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi( Dz. U. z 2001r. Nr 128, poz. 1401 z 2002 r. nr 147, poz.1231, nr 167, poz. 1372, z 2003r. Nr 80, poz. 719, Nr 122, poz. 1143, z 2004 r. Nr 29 poz. 257, Nr 99, poz. 1001, Nr 152, poz. 1597, Nr 273,poz.2703, z 2005r. Nr 23, poz.186, nr 132, poz.1110, Nr 155, poz. 1298, Nr 179, poz. 1485) u c h w a l a się , co następuje:

§ 1

 

Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

 

Zbigniew Szulc

 

 

 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 26 sty 2007 18:17
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1493 razy
Ilość edycji: 2