BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR V / 20 / 07

z dnia: 30 stycznia 2007r.
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Wizna na rok 2007.
Na podstawie art

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

 

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 7.908.564,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1.   Wydatki budżetu gminy w wysokości 9.134.757,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2.   Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2007 roku).

§ 3

1.   Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.226.193,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1)       nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 482.193 zł,

2)       wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 744.000,- zł.

2.      Przychody budżetu w wysokości 1.381.578,- zł, rozchody w wysokości 155.385,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1)  ogólną w wysokości - 79.000,- zł,

§ 5

1.      Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2.      Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

1.      Ustala się dochody w kwocie 40.000,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 40.000,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

§ 7

1.      Dotacje podmiotowe dla:

1)  gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 61.470,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7.

2.      Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 60.000,- zł, zgodnie załącznikiem nr 8.

§ 8

1.      Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1)     przychody - 2. 670,- zł,

2)     wydatki - 16. 000,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)       sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu                - w kwocie 500.000,- zł;

2)       spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościo-wych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów               - w kwocie 200.000 zł.

§ 10

Upoważnia się Wójta/Burmistrza/Prezydenta do:

1)       zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,- zł,

2)       zaciągania zobowiązań:

a)   na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,

b)   z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 1.000.000,- zł,

c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3)       lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Szulc Zbigniew

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 19 lut 2007 21:07
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1505 razy
Ilość edycji: 8