BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

V/23/07

z dnia: 30 stycznia 2007roku
w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i przyjęcia wartości jednego punktu celem wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Wizna.
Na podstawie § 2 pkt

Na podstawie § 2 pkt.2 i § 3 ust.4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia

2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego

/Dz.U. Nr 145, poz.1222, nr 160, poz. 1343, z 2006r. nr 38, poz.261/ u c h w a l a się,

co następuje:

 

§ 1 1.Ustala się najniższe wynagrodzenia zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania określone w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego zawartej w wyżej cytowanym rozporządzeniu w kwocie: 899, 00 zł, /słownie złotych: osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych /.

2.Przyjmuje się w porozumieniu z pracodawcami jednostek organizacyjnych Gminy Wizna

tj. Dyrektorami Szkół Podstawowych w Wiźnie, Rutkach i Starym. Bożejewie oraz stosownie do możliwości finansowych wartość 3,60 zł. /słownie złotych: trzy złote sześćdziesiąt groszy / dla jednego punktu jako ustalenie tej wartości przez pracodawców jednostek dla zatrudnionych w nich pracowników administracyjnych.

3.Przyjmuje się w porozumieniu z pracodawcami jednostek organizacyjnych Gminy Wizna

tj. Dyrektorami wyżej wymienionych Szkół Podstawowych oraz stosownie do możliwości finansowych wartość 2,60 zł. /słownie: dwa złote sześćdziesiąt groszy/ dla jednego punktu jako ustalenie tej wartości przez pracodawców w/w jednostek dla zatrudnionych w nich pracowników obsługi.

4. Przyjmuje się w porozumieniu z pracodawcą jednostki organizacyjnej Gminy Wizna

tj. Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej oraz stosownie do możliwości finansowych wartość 3,00 zł. /słownie złotych: trzy złote / dla jednego punktu jako ustalenie tej wartości przez pracodawcę jednostki dla zatrudnionych w nich pracowników administracyjnych.

 

§ 2 .Ustalona wartość najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz przyjęta wartość jednego punktu w złotych stanowią podstawę wynagrodzenia pracowników w/w jednostek organizacyjnych Gminy Wizna.

 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXX/122/05 Rady Gminy Wizna z dnia 3 marca 2005 roku

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i przyjęcia wartości jednego punktu w złotych celem wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Wizna.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2007 roku.

 

Przewodniczący Rady

 

Zbigniew SZULC

 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 20 lut 2007 18:13
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1512 razy
Ilość edycji: 3