BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

V/24/07

z dnia: 30 stycznia 2007 r.
w sprawie: rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Wizna.
Na podstawie art

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. Nr 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 229, pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póżn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uznaje się za niezasadną skargę z dnia 29 grudnia 2006 r Pana Tadeusza Glińskiego. na Wójta Gminy Wizna z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do poinformowania skarżącego o sposobie załatwienia skargi poprzez doręczenie odpisu uchwały z uzasadnieniem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

 

Zbigniew Szulc

 

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 20 lut 2007 18:15
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1595 razy
Ilość edycji: 3