BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 11/07

z dnia: 28 lutego 2007 roku
w sprawie: określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,poz.717, Nr 162,poz.1568, z 2004r. nr 102, poz.1055, nr 116, poz.1203 / zarządza się , co następuje:

§ 1

Określa się nastepujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad VI sesji Rady Gminy w dniu 23 lutego 2007 r

1. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia diety i zwrotu kosztów podróży służbowych dla przewodniczącego Rady Gminy Wizna,
- zobowiązuje się pracownika ds. obsługi rady do przesłania uchwały do Wojewody Podlaskiego oraz przekazania Skarbnikowi Gminy celem realizacji,
2. uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady na 2007 r.
- zobowiązuje się pracownika ds. obsługi rady do przesłania uchwały do Wojewody
Podlaskiego oraz przekazania Przewodniczącemu Rady celem realizacji,
3.uchwała w sprawie powołania Sekretarza Gminy,
- zobowiązuje się pracownika ds. obsługi rady do przesłania uchwały do Wojewody
Podlaskiego,
4. uchwała w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości
gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata,
zobowiązuje się pracownika ds. obsługi rady do przesłania uchwały do Wojewody
Podlaskiego, Redakcji Dziennika Urzędowego oraz przekazania pracownikom celem realizacji,

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Zbigniew Sokołowski
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 29 maj 2007 12:27
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1734 razy
Ilość edycji: 2