BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 8/07

z dnia: 2 lutego 2007 roku
w sprawie: określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,poz.717, Nr 162,poz.1568, z 2004r. nr 102, poz.1055, nr 116, poz.1203 / zarządza się , co następuje:

§ 1. Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad
V sesji Rady Gminy w dniu 30 stycznia 2007 r

1. uchwała w sprawie budżetu gminy na 2007 rok,
- zobowiązuje się pracownika ds. obsługi rady do przesłania uchwały do Regionalnej
Izby Obrachunkowej, Redakcji Dziennika Urzędowego oraz przekazania
Skarbnikowi Gminy celem realizacji,
2. uchwała w sprawie określenia w drodze regulaminu wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół i placówek oświatowych dla których organem założycielskim jest Gmina
Wizna
- zobowiązuje się pracownika ds. obsługi rady do przesłania uchwały do Wojewody
Podlaskiego, Redakcji Dziennika Urzędowego oraz przekazania pracownikom celem
realizacji,
3. uchwała w sprawie: regulaminu określenia stawki nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i oraz szczegółowych jego przyznawania nauczycielom szkół i placówek oświatowych dla których organem założycielskim jest Gmina Wizna
- zobowiązuje się pracownika ds. obsługi rady do przesłania uchwały do Wojewody
Podlaskiego, Redakcji Dziennika Urzędowego oraz przekazania pracownikom
przekazania celem realizacji,
4. uchwała w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i przyjęcia wartości jednego punktu celem wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Wizna,
- zobowiązuje się pracownika ds. obsługi rady do przesłania uchwały do Wojewody
Podlaskiego oraz przekazania Dyrektorom Szkół Gminy Wizna celem realizacji,
5. uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta,
- zobowiązuje się pracownika ds. obsługi rady do przesłania uchwały do Wojewody
Podlaskiego,
6. uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Wizna ( zabudowa mieszkaniowo – rekreacyjna we wsi Sieburczyn).
- zobowiązuje się pracownika ds. obsługi rady do przesłania uchwały do Wojewody
Podlaskiego, Redakcji Dziennika Urzędowego oraz przekazania pracownikom celem
realizacji.

§ 2 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Zbigniew Sokołowski
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 29 maj 2007 12:30
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1692 razy
Ilość edycji: 6