BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR VII/ 33 /07

z dnia: 4 kwietnia 2007r.
w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wizna.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2005r, Nr 236, poz. 2008; z 2005r. Nr 180,poz.1495, z 2006r Nr 144, poz.1042), po zasięgnięciu opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego w Łomży uchwala się, co następuje: § 1. Po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży, Rada Gminy Wizna uchwala „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie GminyWizna”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Traci moc uchwała Nr IX/49/03 Rady Gminy Wizna z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie określenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wizna § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi GminyWizna. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Zbigniew Szulc

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 30 maj 2007 09:49
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1622 razy
Ilość edycji: 1