BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Z a r z ą d z e n i e Nr 29 /07

z dnia: 19 lipca 2007r.
w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz .984 , Nr 153,poz 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 nr 102,poz.1055, nr 116,poz.1203/ zarządza się, co następuje :

§ 1 Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady IX sesji Rady :

1. uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok,
2. uchwała w sprawie porozumienia z Miastem Łomża dotyczącym stworzenia wspólnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym budowy Zakładu przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów,
3. uchwała w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
4. uchwała w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu pobierania
5. uchwała w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wizna na lata 2007- 2017
6. uchwała w sprawie przyjęcia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2007-2017
7. uchwała w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych
8. uchwała w sprawie przystąpienia do Łomżyńskiego Porozumienia na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
9. uchwała w sprawie wystąpienia z Lokalnej Organizacji Turystycznej Lokalnej Grupy działania „ Brama na Bagna.
.


§ 2. Upoważnia się :
1. Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej
w § 1 pkt.1, wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia
2. Inspektora ds. rolnictwa do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwał
wymienionych w § 1 pkt.2,3, wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia
3. Kierownika OPS do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwał wymienionych
w § 1 pkt. 4,5,6,7, wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia
4. Sekretarza Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej
w § 1 pkt. 8,9 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia

§ 3 Wykonanie zarządzenia powierza się osobom wymienionym w § 2 ust.1 i 2.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt

Zbigniew Sokołowski
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 3 sie 2007 13:32
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1453 razy