BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR IX / 39 / 07

z dnia: 26 lipca 2007 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 rok
Na podstawie art

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami ) RADA GMINY WIZNA u c h w a l a , co następuje :

§ 1. Dokonuje się zmian po stronie wydatków budżetowych polegających na przeniesieniu planów wydatków pomiędzy działami na kwotę 150.000,-

 

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

2. Załącznik Nr 3a do uchwały RADY GMINY Nr V / 20 / 07 z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wizna na 2007 r. pn. ”Zadania inwestycyjne w 2007 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 

3. Po dokonanych zmianach budżet gminy ogółem wynosi :

DOCHODY - 8 .312. 648,- ZŁ

WYDATKI - 9.538. 841,- ZŁ

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY
 
 
ZBIGNIEW SZULC

 


 

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Wizna Nr IX / 39 / 07 z dnia 26.07.2007r.

 

WYDATKI BUDŻETOWE

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Kwota zmniejszenia w

Kwota zwiększenia w

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- przebudowa sieci wodociągowej w Wiźnie (ul.Tysiąclecia,Senatorska,Raginisa)

100 000,00

-

 

0 1010

 

Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi

100 000,00

-

0 10

 

 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

100 000,00

-

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa chodników i wjazdów w Wiźnie

 

59 000,00

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

-

59 000,00

600

 

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

-

59 000,00

 

 

4270

zakup usług remontowych (remont boiska szkolnego przy Szkole Podst. w Wiźnie)

 

50 000,00

 

80101

 

szkoły podstawowe

 

50 000,00

801

 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

50 000,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

 

30 000,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

 

11 000,00

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

-

41 000,00

900

 

 

GOSP.KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOWISKA

-

41 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa boiska sportowego w Wiżnie (ul.Kopernika)

50 000,00

 

 

92601

 

Obiekty sportowe

50 000,00

 

926

 

 

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

50 000,00

 

 

 

 

OGÓŁEM:

150 000,00

150 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Załącznik Nr 2 do uchwały

Rady Gminy Wizna Nr IX /39 / 07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w złotych

Lp.

Dział

Rozdz.

§**

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł*

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

0 10

0 1010

6050

Rozbudowa wodociągu w m.Zanklewo

93 000,00

93 000,00

93 000,00

 

A.
B.
C.

 

Urząd Gminy Wizna

2.

0 10

0 1010

6050

Rozbudowa wodociągu w m.Janczewo- kolonie

88 000,00

88 000,00

88 000,00

 

 

 

Urząd Gminy Wizna

 3.

0 10

0 1010

6059

Regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie dorzecza Biebrzy - dokumentacja

21 944,00

21 944,00

21 944,00

 

 

 

Urząd Gminy Wizna

4.

600

60016

6050

Przebudowa nawierzchni ul.Krótkiej w Wiźnie

125 000,00

105 000,00

105 000,00

 

A.
B.
C.

 

Urząd Gminy Wizna

5

600

60016

6050

Przebudowa chodnikow i wjazdów w Wiźnie

159 000,00

159 000,00

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 3 sie 2007 13:41
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1481 razy
Ilość edycji: 1