BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR IX/46/07

z dnia: 26 lipca 2007 r.
w sprawie: przystąpienia do Łomżyńskiego Porozumienia na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. Nr 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. nr 48, poz.327) uchwala się, co następuje:

§ 1. Gminy Wizna przystępuje do „Łomżyńskiego Porozumienia na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich” który jest dobrowolną płaszczyzną współpracy skupiającą instytucje publiczne, przedsiębiorców, rolników organizacje pozarządowe działające na terenach wiejskich Powiatu Łomżyńskiego.
§ 2. Uznaje się, że sygnatariusze Porozumienia stanowią Lokalną Grupę Działania w rozumieniu Artykułu 61 Rozporządzenia Rady ( WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005r. w sprawie wsparcia obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ( Dz. Urz. UE L277/1 z 21.10.2005).

§ 3. Realizacja misji Lokalnej grupy Działania nastąpi poprzez opracowanie i wdrożenie Strategii Rozwoju Lokalnego.

§ 4. Gmina Wizna zabezpieczy w swoim budżecie środki finansowe na opracowanie Strategii Rozwoju Lokalnego.

§ 5. wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

Zbigniew Szulc

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 3 sie 2007 13:50
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1470 razy