BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR IX/47/07

z dnia: 26 lipca 2007 r.
w sprawie: wystąpienia z Lokalnej Organizacji Turystycznej - Lokalnej Grupy działania „ Brama na Bagna.”
Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 12 a oraz art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. Nr 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wystąpić z Lokalnej Organizacji Turystycznej -Lokalnej Grupy działania „ Brama na Bagna” przez Gminę Wizna.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

Zbigniew Szulc

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 3 sie 2007 13:50
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1547 razy