BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR IX/42/07

z dnia: z dnia 26 lipca 2007 r.
w sprawie: sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania.
Na podstawie art. 50 ust. 6 z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz. 593; z 2004r. Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703;z 2005r. Nr 64, poz. 565, Nr 94 , poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 179, poz. 1487, Nr 180, poz. 1493; z 2006r. Nr 144,poz.1043, Nr 186,poz.1380, Nr 249, poz. 1831, Nr 251, poz. 1844 oraz z 2007r. Nr 35, poz. 219, Nr 36,poz. 226) uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej obejmują;
1. pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych,
2. opiekę higieniczną
3. zalecaną przez lekarza pielęgnację,
4. w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem
5. pomoc w przygotowaniu lub dostarczaniu posiłków,
6. inne wynikające z potrzeb podopiecznego.

§ 2. 1. Usługi opiekuńcze określone w § 1 mogą być świadczone osobie, która z powodu wieku, choroby lub innych wymaga pomocy innych osób, a jest ich pozbawiona.
2. Usługi opiekuńcze określone w § 1 mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie nie zamieszkujący małżonek, wstępny, zstępny nie mogą takiej pomocy zapewnić.
3. Przyznawanie pomocy określonej w § 2 winno być poprzedzone wywiadem środowiskowym oraz zebraniem niezbędnych dokumentów uzasadniających konieczność przyznania pomocy.
§ 3. 1.Usługi opiekuńcze są odpłatne z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w ust. 4
2. Całkowity koszt za jedną godzinę usługi określa Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiźnie
3. Wysokość odpłatności za jedną godzinę usługi określa Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiźnie w decyzji przyznającej usługi.
4. Usługobiorca nie ponosi odpłatności za przyznane usługi opiekuńcze, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza dochodu określonego w ustawie o pomocy społecznej, zwaną dalej ,, ustawą ,,.
5. Osoby korzystające z usług ponoszą opłatę w zależności od posiadanych dochodów i sytuacji rodzinnej Ustala się następujące zasady odpłatności za usługi opiekuńcze:


a) w przypadku osób samotnych i samotnie gospodarujących

Dochód na osobe w stosunku do dochodu określonego w art.. 8 ust. 1 ustawy wyrażony w % Wysokość opłaty w % ustalona do ceny usługi dla osób:
Samotnych Samotnie gospodarująch posiadających rodzinę
Do 100% 0 10
101% - 150% 10 20
151% - 200% 15 30
201% - 250% 25 40
251% - 300% 50 80
Powyżej 300% 100 100


b) w przypadku osób w rodzinie:

Dochód na osobę w stosunku do dochodu określonego w art.. 8 ust. 1 ustawy wyrażony w % wysokość opłaty w % ustalona do ceny usługi dla osób:

w rodzinie
Do 100% 10 10
101% - 150% 25
151%-200% 35
201%- 250% 50
251%-300% 100
Powyżej 300% 100

§ 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności za korzystanie z usług, może ona zostać częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia opłat na określony czas, zwłaszcza ze względu na:
a) nadmierne wydatki związane z długotrwałą chorobą,
b) nadmierne wydatki z przyczyn losowych,
c) znaczne wydatki na leki,
d) korzystnie z co najmniej dwóch rodzajów usług.

§ 5. Kwoty przedstawione w tabeli w § 3 podlegają waloryzacji na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.
§ 6. Opłaty za usługi wnoszone są na rachunek bankowy wskazany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiźnie w rozliczeniach miesięcznych 30 dnia każdego miesiąca.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XXV\86\97 Rady Gminy Wizna z dnia 21 marca 1997r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zasad zwalniania od opłat, jak również ich pobierania oraz uchwała Nr XXVII\153\01 Rady Gminy Wizna z dnia 5 września 2001r. zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zasad zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady

ZBIGNIEW SZULC
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 3 sie 2007 14:00
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1420 razy