BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

zarządzenie

z dnia: 21 lutego 2008
w sprawie: w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Z a r z ą d z e n i e Nr 59/08
W ó j t a G m i n y W i z n a
z dnia 21 luty 2008r.

w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz .984 , Nr 153,poz 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 nr 102,poz.1055, nr 116,poz.1203/ zarządza się, co następuje :

§ 1 Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XIII sesji Rady :

1. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami,
2. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Łomżyńskiego Porozumienia na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich”,
3. w sprawie zawarcia porozumienia o pomocy finansowej dla Powiatu Łomżyńskiemu przez Gminę Wizna,
4. w sprawie określenia w drodze regulaminu wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół i placówek oświatowych dla których organem założycielskim jest Gmina Wizna,
5. sprawie: regulaminu określenia stawki nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i oraz szczegółowych jego przyznawania nauczycielom szkół i placówek oświatowych dla których organem założycielskim jest Gmina Wizna.

§ 2. Upoważnia się :

1. Kierownik referatu gospodarki komunalnej i rolnictwa do przedstawienia w czasie obrad
sesji projektu uchwał wymienionych w § 1 pkt.1 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej
podjęcia.
2. Sekretarza Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej
w § 1 pkt. 2,4,5 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia
3. Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej
w § 1 pkt. 3 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia

§ 3 Wykonanie zarządzenia powierza się osobom wymienionym w § 2 ust.1 i 2.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt

Zbigniew Sokołowski
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 27 lut 2008 11:41
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 1622 razy