BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarzadzenie Nr 82/08

z dnia: 22 lipca 2008r.
w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Wizna
Na podstawie art.3a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1593, z późń. zm.), zarządzam co następuje:
§ l.
Ogłaszam nabór na stanowisko urzędnicze – inspektora w Referacie Budżetowym Urzędu Gminy Wizna.
§ 2.
Powołuje Komisję w celu przeprowadzenia naboru w składzie:
1. Gawroński Józef - Przewodniczący Komisji,
2. Szabłowska Krystyna - Członek Komisji,
3. Napiórkowska Jolanta - Sekretarz Komisji

§ 3.
Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem pracy komisji w sprawie naboru stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 4.
Ustala się harmonogram postępowania w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze:
1) dnia 22 lipca 2008r. - zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Wizna ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze,
2) do dnia 06 sierpnia 2008r.- składanie dokumentów przez kandydatów,
3) dnia 11 sierpnia 2008r. - rozpoczęcie pracy Komisji,
4) dnia 14 sierpnia 2008r. - ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze,
5) dnia 15 sierpnia 2008r.- ogłoszenie o wynikach naboru.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik do zarządzenia Nr 82/08 Wójta Gminy Wizna z dnia 22 lipca 2008r.
REGULAMIN PRACY KOMISJI W SPRAWIE NABORU
1.Do zadań Komisji w sprawie naboru należy:
- decydowanie o dopuszczeniu kandydatów na podstawie kryteriów doboru określonych w ogłoszeniu Wójta o naborze,
- przeprowadzenie postępowania w sprawie naboru.
2. Decyzje Komisji są ważne, jeżeli jej posiedzenie odbywa się w obecności wszystkich jej członków
3. Komisja w pierwszej kolejności przystępuje do rozpatrzenia złożonych ofert, odrzucając te, które nie spełniają warunków formalnych podanych w ogłoszeniu o naborze oraz oferty złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu. Komisja zamieszcza w protokole listę ofert odrzuconych (nieważnych) wraz z uzasadnieniem.
4. Konkurs przeprowadza się, gdy wpłynęła co najmniej jedna ważna oferta.
5. Dokumenty, zebrane informacje i opinie o każdym kandydacie nie mogą być udostępnione osobom spoza Komisji przed rozstrzygnięciem konkursu.
6. W uzasadnionych przypadkach wybór może być poprzedzony testem lub rozmową kwalifikacyjną.
7. Komisja wybiera kandydata na stanowisko zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Każdy członek Komisji dysponuje jednym głosem.
8. Konkurs wygrywa kandydat, który uzyskał największą ilość głosów "za". W przypadku równej ilości głosów "za" rozstrzygnięcie należy do Przewodniczącego Komisji. Komisja pisemnie informuje każdego kandydata o ostatecznej decyzji niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.
9. Komisja w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem może protokolarnie wprowadzić do niego zwykłą większością głosów poprawki i uzupełnienia dotyczące usprawnienia jej pracy.

10.Komisja przedstawia Wójtowi Gminy Wizna wyłonionego kandydata na stanowisko

11. Z czynności Komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy obecni jej członkowie, w którym zawiera się w szczególności:
l ) określenie stanowiska, na który przeprowadzony był nabór oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów uszeregowanych wg spełniania przez nich poziomu wymagań określonych
w ogłoszeniu o naborze,
2) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru lub ich braku,
3) uzasadnienie dokonanego naboru.

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 23 lip 2008 11:01
Opublikował(a): Napiórkowska Jolanta
Zaakceptował(a): Napiórkowska Jolanta
Artykuł był czytany: 1638 razy
Ilość edycji: 3