BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

U C H W A Ł A Nr IV/18/07

z dnia: z dnia 22 stycznia 2007r.
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Wizna

                 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

 o samorządzie gminnym ( Dz. U. z  2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271,Nr 214,poz.1806, z 2003r. Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.1568, z 2004 Nr 102, poz.1055, Nr 116,poz.1203, z 2005r. Nr 172,poz.1441, Nr 175,poz.1457, z 2006r. Nr 17,poz.128, Nr 181,poz.1337), oraz § 95 ust.1 uchwały Rady Gminy Wizna z dnia 25 kwietnia 2003 roku. Nr VII/43/03 w sprawie statutu Gminy Wizna ( Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 47, poz. 1021 ) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005roku w sprawie zasad wynagradzania  pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich ( Dz. U. Nr 146, poz.1223, ze zm.

z 2006r. Nr 39,poz. 272,  )  u c h  w a l a   się, co następuje:

 

                                                               § 1

 

W uchwale Nr II/8/06 Rady Gminy Wizna z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Wizna wprowadza się następujące zmiany wynagrodzenie:


W § 1 ust.3 otrzymuje brzmienie:

 

    

    „dodatek za wysługę lat w wysokości 12% wynagrodzenia zasadniczego

      w kwocie: 414,00zł ( słownie złotych: czterysta czternaście  00/100 ),  

     który z dniem 1 grudnia każdego roku będzie wzrastał o 1%  do

     osiągnięcia 20 lat pracy.”

 

                                                           § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia

6 grudnia 2006r.

Przewodniczący Rady

 

Zbigniew  Szulc

 

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 22 maj 2009 12:17
Opublikował(a): Napiórkowska Jolanta
Zaakceptował(a): Napiórkowska Jolanta
Artykuł był czytany: 1254 razy
Ilość edycji: 1