BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 1/02

z dnia: 29 listopada 2002 roku
w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 984 / zarządza się co następuje :

§ 1

Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady II sesji Rady Gminy w sprawach :
1/odwołania wiceprzewodniczących Rady Gminy,
2/odwołania przewodniczącego Rady Gminy,
3/wyboru przewodniczącego Rady Gminy,
4/ wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy,
5/ wyboru członków Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów
Rady Gminy,
6/ wyboru członków Komisji Oswiaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady
Gminy,
7/ obniżenia sredniej ceny skupu 1 kwintala żyta za okres trzech kwartałów
2002r, przyjętej jako podstawa obliczania podatku rolnego w 2003r. na
obszarze gminy,
8/ ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy Pana Jana Olszewskiego.
stanowiące załączniki 1- 9 do niniejszego zarządzenia

§ 2
1. Upoważnia się :
1/ Sekretarza Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał
wymienionych w § 1 pkt. 1-9 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się osobie wymienionej w § 2 ust. 1.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt

Jan Olszewski
Data dodania:
Data upublicznienia: niedziela, 7 mar 2004 13:56
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1693 razy