BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR III /3/10

z dnia: 21 grudnia 2010 r.
w sprawie: przyjęcia programu współpracy Gminy Wizna z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok.

 

 

                      Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

 Przyjmuje się do realizacji program współpracy Gminy Wizna z organizacjami pozarządowymi na rok 2011, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wizna.

 

§ 3.

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń.

 

 

 

 

 

                                                     Przewodniczący Rady

                                                    Danuta Trepanowska

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 28 gru 2010 11:23
Opublikował(a): Parzych Urszula
Zaakceptował(a): Parzych Urszula
Artykuł był czytany: 1251 razy