BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XL /197/ 10 RADY GMINY WIZNA

z dnia: z dnia 28 października 2010 r
w sprawie: w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r Nr 48, poz 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106. poz. 675) oraz art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Wizna w następującej wysokości:

1)  od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,47 zł od 1m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,15 zł od 1 ha powierzchni,

c) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,14 zł od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,55 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich częśći zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 13,72 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie dzialalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,82 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,56 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli – 2% ich watrości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 – 7.

§ 2. 1. Pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych prowadzony będzie przez sołtysów.

2. Wysokość wynagrodzenia soltysów za inkaso określa Rada Gminy w uchwale w sprawie ustalenia stawek za inkaso zobowiązań podatkowych wchodzących w skład łącznego zobowiązania pieniężnego.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXIX/144/09 Rady Gminy Wizna z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

   Zbigniew Szulc

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 14 cze 2011 09:24
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1305 razy