BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XII/58/11

z dnia: z dnia 29 listopada 2011 roku
w sprawie: w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.)  uchwala się, co następuje:

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogloszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. (Mon. Pol. Nr 95, poz. 969) z kwoty 74,18  zł za 1q do kwoty 60,00  zł za 1 q.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

   Danuta Trepanowska

 

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 10 sty 2012 13:16
Opublikował(a): Siemieniuk vel Morawska Anna
Zaakceptował(a): Siemieniuk vel Morawska Anna
Artykuł był czytany: 1186 razy