BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR III/5/10 Rady Gminy Wizna

z dnia: 21 grudnia 2010 r.
w sprawie: uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wizna”.

  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), oraz art. 12 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w wykonaniu uchwały nr XXV/130/09 z dnia 30.04.2009 r.Rady Gminy Wizna w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wizna”, uchwala się co następuje:

 ROZDZIAŁ I - PRZEPISY OGÓLNE

      § 1. 1. Uchwala się  zmianę  „Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowaniaprzestrzennego gminy WIZNA” dotyczącą terenów położonychw południowej części gruntów wsi Wizna zwaną dalej „zmianą studium”.
2. Granice zmiany studium zostały określone na rysunku stanowiącym załącznik doniniejszej uchwały.

    § 2. Integralną częścią zmiany studium są następujące załączniki do niniejszej uchwały:
1) rysunek zmiany studium:
 a) „Kierunki zagospodarowania przestrzennego” w skali 1 : 5.000 obejmujący grunty wsi Wizna stanowiący załącznik Nr 1,

2) określenie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu zmiany studium stanowiący załącznik Nr 2;

3) tekst jednolity Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wizna zatwierdzony uchwałą nr IV/23/02 Rady Gminy Wizna z dnia 30.12.2002 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą wraz z ujednoliconą częścią graficzną studium stanowiący załącznik Nr 3.

ROZDZIAŁ II - USTALENIA

            § 3. W tekście  Studium  uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania  przestrzennego gminy Wizna stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/23/02 Rady Gminy Wizna z dnia 30.12.2002 r. wprowadza się następujące zmiany: 
1) w ROZDZIALE 3 – KIERUNKI I ZASADY ZAGOSPODAROWANIA          PRZESTRZENNEGO, punkt 3.4.1.1. Strefy ochrony konserwatorskiej - Strefa „OW” ochrony archeologicznej (na stronie 42) dodaje się akapit w brzmieniu:

“  Na terenie objętym zmianą studium znajduje się stanowisko archeologiczne (karta ewidencyjna AZP/36-79/5). Przed oddaniem cmentarza do użytkowania należy wykonać wyprzedzające archeologiczne badania ratownicze, na które należy uzyskać pozwolenie WKZ.”

2) w ROZDZIALE 3 – KIERUNKI I ZASADY ZAGOSPODAROWANIA             PRZESTRZENNEGO, punkt 3.5.3.1 Jednostka I ośrodek gminny (na stronie 55) dodaje się akapit w brzmieniu:

“ ● wyznacza się teren pod lokalizację cmentarza pod warunkiem jego dostosowania dowymogów zawartych w dokumentacji geologicznego rozpoznania podłoża gruntowego opracowanego dla potrzeb ustalenia lokalizacji i projektowania.”

         § 4. 1. Na rysunku  "Kierunki zagospodarowania przestrzennego"  w skali 1 : 5 000 wprowadza się zmianę, polegającą na wyznaczeniu terenu pod lokalizację cmentarza wraz ze strefą parkingową, która została przedstawiona na załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

ROZDZIAŁ III – PRZEPISY KOŃCOWE

         § 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wizna.

         § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                     Przewodniczący  Rady
                                                                      Danuta Trepanowska  

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 25 paź 2012 14:16
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1430 razy