BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XII/54/11 Rady Gminy Wizna

z dnia: 29 listopada 2011r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Czarnieckiego i Polnej w Wiźnie.

  Na podstawie art. 14, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Gminy Wizna, na wniosek Wójta, uchwala co następuje: 

§ 1

Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w południowej części Wizny, przy ul. Czarnieckiego i Polnej, w granicach określonych na mapie w skali 1: 5.000 stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 2

Plan sporządzony będzie w skali 1:1000. 

§ 3

Zakres ustaleń planu – zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wizna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
 Danuta Trepanowska

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 25 paź 2012 14:12
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1149 razy