BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXVIII/185/10 Rady Gminy Wizna

z dnia: 10 lipca 2010 r.
w sprawie: zmieniająca uchwałę Rady Gminy Wizna w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Sieburczyn na lata 2010 - 2015”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

    § 1. W uchwale Nr XXXIV/169/10 Rady Gminy Wizna z dnia 31 marca 2010r.
w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Sieburczyn na lata 2010-2015” w tytule uchwały oraz w § 1 uchwały wyraz: „2015”otrzymuje brzmienie „2017”.

§ 2.  Plan Odnowy Miejscowości Sieburczyn na lata 2010-2015 stanowiący załącznik do uchwały Nr XXXIV/169/10 Rady Gminy Wizna z dnia 31 marca 2010r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Sieburczyn na lata 2010-2015” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 3.     Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

     Przewodniczący  Rady
        Zbigniew   Szulc

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 19 gru 2012 10:34
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1186 razy