BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXIV/170/10 Rady Gminy Wizna

z dnia: 31 marca 2010 r.
w sprawie: zmian w „Planie Odnowy Miejscowości Wizna na lata 2008 – 2015”

 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Planie Odnowy Miejscowości Wizna na lata 2008–2015 stanowiącym załącznik
do uchwały Nr XXIII/121/09 Rady Gminy Wizna z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie
przyjęcia „Planu Odnowy Miejscowości Wizna na lata 2008 - 2015” oraz uchwały
Nr XXIII/122/09 Rady Gminy Wizna z dnia 20 lutego2009r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Wizna na lata 2008 - 2015”, wprowadza się następujące zmiany:

1) w Tabeli 1. Inwestycje planowane do realizacji w miejscowości Wizna w latach 2008-2015 wprowadza się pozycję nr 19

Lp.


Nazwa zadania inwestycyjnego


Szacunkowy koszt zadania

w PLN


Planowany termin realizacji


Cel zadania


 


19.


Urządzenie miejsc do wypoczynku przy ścieżkach rowerowych w m. Wizna.


40 000


2010-2011


Zwiększenie atrakcyjności turystycznej

 

 

2) w tabeli 2. Zgodność określonych inwestycji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich, do Zakresu działania Budowa, remont lub przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych dodaje się punkt: Urządzenie miejsc do wypoczynku przy ścieżkach rowerowych w m. Wizna.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
    Zbigniew Szulc

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 18 gru 2012 12:30
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1168 razy