BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXIV/167/10 Rady Gminy Wizna

z dnia: 31 marca 2010 r.
w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Srebrowo na lata 2010 – 2015”

 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się i zatwierdza „Plan Odnowy Miejscowości Srebrowo na lata 2010 –  2015” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

     Przewodniczący Rady
        Zbigniew Szulc

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 19 gru 2012 10:31
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1231 razy