BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXII/154/10 Rady Gminy Wizna

z dnia: 15 stycznia 2010 r.
w sprawie: przyjęcia Programu zapobiegającego bezdomności zwierząt na terenie gminy Wizna.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) Rada Gminy Wizna uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Program zapobiegający bezdomności zwierząt na terenie gminy Wizna, zwany dalej ''Programem''.

§ 2.1. Celem gminnego Programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt jest:
1)zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt;
2) poprawa stanu sanitarno-epidemiologicznego na terenie gminy;
3) zmniejszenie liczby trafiających do schronisk bezdomnych zwierząt.

§ 3.1. Realizacja Programu będzie polegała na:
1) wykonywaniu zabiegów kastracji i sterylizacji bezdomnych zwierząt, które nie będą kierowane do schroniska;
2) prowadzeniu działań mających na celu poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt;
3)  usypianie ślepych miotów.

2. Realizacja niniejszego Programu wraz z kontrolą nad prawidłowością wydatkowania środków na wskazane zabiegi weterynaryjne należy do zadań Wydziału Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa.
3. Ilość zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt oraz usypianie ślepych miotów będzie limitowana wielkością środków przeznaczonych na powyższe cele w budżecie gminy na dany rok.
4. Wykonawcą zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt oraz usypiania ślepych miotów będzie lekarz weterynarii działający na zlecenie organu gminy, w ramach podpisanej między stronami umowy na świadczenie usług weterynaryjnych.

§ 4.1. W celu edukacji mieszkańców w zakresie walki z bezdomnością zwierząt:
1) Gmina będzie propagować przeprowadzenie zabiegów sterylizacji zwierząt zapobiegających nadmiernemu niekontrolowanemu wzrostowi populacji bezdomnych zwierząt w formie ulotek przekazywanych sołtysom, celem poinformowania mieszkańców;
2) informowaniu mieszkańców o zagubionych i znalezionych zwierzętach;
3) prowadzenie innych działań, które okażą się niezbędne w trakcie realizacji Programu, głównie w dziedzinie edukacji.
2. Zabiegowi sterylizacji lub kastracji będą podlegały również zwierzęta, które przybłąkały się lub zostały przygarnięte przez chętnych opiekunów.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                            Przewodniczący Rady
Zbigniew Szulc

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 18 gru 2012 13:10
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1215 razy