BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXV/174/10 Rady Gminy Wizna

z dnia: 28 kwietnia 2010 r.
w sprawie: zmian w „Planie Odnowy Miejscowości Wizna na lata 2008 – 2015”.

 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Planie Odnowy Miejscowości Wizna na lata 2008–2015 stanowiącym załącznik
do uchwały Nr XXIII/121/09 Rady Gminy Wizna z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie
przyjęcia „Planu Odnowy Miejscowości Wizna na lata 2008-2015” oraz uchwały
Nr XXIII/122/09 Rady Gminy Wizna z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Wizna na lata 2008 - 2015”, wprowadza się następujące zmiany:

1) w Tabeli 1. Inwestycje planowane do realizacji w miejscowości Wizna w latach 2008-2015 wprowadza się pozycję nr 20

Lp.


Nazwa zadania inwestycyjnego


Szacunkowy koszt zadania

w PLN


Planowany termin realizacji


Cel zadania


 


20.


Remont świetlicy wiejskiej wraz z jej wyposażeniem w Wiźnie.


50 000


2010


Poprawa infrastruktury kulturalnej, zaspokojenie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców

 

 

 

 

 

2) w tabeli 2. Zgodność określonych inwestycji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich, do Zakresu działania Budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie obiektów:
·   pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe;
·   służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury

dodaje się punkt: Remont świetlicy wiejskiej wraz z jej wyposażeniem w Wiźnie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Szulc

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 18 gru 2012 13:27
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1174 razy