BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXV/128/09 Rady Gminy Wizna

z dnia: 30 kwietnia 2009 r.
w sprawie: zmian w „Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Wizna na lata 2008 – 2015”

 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Wieloletnim Planu Inwestycyjnym Gminy Wizna na lata 2008–2015 stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXIII/123/09 Rady Gminy Wizna z dnia 20 lutego2009r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w Tabeli 1. Lista zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w latach
2008-2015 w Dziale GOSPODARKA ODPADAMI wprowadza się pozycję
nr 25.1

Lp.


Nazwa zadania inwestycyjnego


Szacunkowy koszt zadania w PLN


Planowany termin realizacji


Uwagi odnośnie środków zewnętrznych


Ogółem


Środki pozabudżetowe


25.1


Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin – I etap


552.742,00

(wkład własny gminy)


 


2009 - 2011


 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Przewodniczący  Rady
    Zbigniew   Szulc

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 18 gru 2012 13:50
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1160 razy