BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXII/110/12 Rady Gminy Wizna

z dnia: z dnia 5.12.2012r.
w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15,  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Wizna uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zwanych dalej „właścicielami nieruchomości” i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Ustala się, iż za uiszczoną zryczałtowaną opłatę:
1) od właściciela nieruchomości należy odbierać zebraną przez niego ilość zmieszanych odpadów komunalnych jednak nie większą niż 120l z nieruchomości w której zamieszkuje do 3 osób włącznie,  240l dla nieruchomości zamieszkiwanej przez  4 do 6 osób, 400l  z nieruchomości, które są zamieszkiwane przez 7 i więcej osób oraz 1100l z nieruchomości z zabudową wielorodzinną. Odpady przekraczające ww limity przedsiębiorca ma obowiązek odebrać za dodatkową opłatą, której wielkość określona zostanie w wyniku przetargu na odbiór odpadów. Opłatę uiszcza właściciel nieruchomości, na której powstał nadmiar odpadów.
2) odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone z częstotliwością jeden raz na miesiąc,
3) odbieranie papieru, tektury, szkła, tworzywa sztucznego, metali, odpadów wielomateriałowych gromadzonych w określonych w § 3 pojemnikach, w tym workach z folii LDPE oddzielnie dla każdej frakcji odpadów prowadzone będzie z częstotliwością jeden raz na miesiąc,
4) odbieranie odpadów zielonych gromadzonych w określonych w § 3 pojemnikach, w tym workach z folii LDPE będzie prowadzone z częstotliwością jeden raz na miesiąc.
5) odbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie prowadzone w terminach wyznaczonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne z częstotliwością dwa razy w roku,
6) odbiór odpadów wielkogabarytowych będzie miał miejsce w terminach wyznaczonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne z częstotliwością dwa razy w roku.

§ 3. Gmina organizuje odbiór wszystkich odpadów komunalnych powstałych w gospodarstwie domowym z następujących pojemników:
1) pojemniki o pojemności 110L, 120 L, 240 L, 400l, 1100 L.
2) pojemniki z tworzywa sztucznego oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego,
3) kosze uliczne o pojemności od 35 do 70 L,
4) pojemniki, w tym worki z folii LDPE o pojemności od 60 do 120 L oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu zbieranego selektywnie z przeznaczeniem na:
a) papier i makulaturę,
b) tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, folie puszki i złom,
c) szkło,
d) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone.

§ 4. 1. Segregacji „u źródła" podlegają następujące frakcje odpadów: papier, tektura, szkło, tworzywo sztuczne, metal, odpady wielomateriałowe oraz odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone.
2. W przypadku nieruchomości wielolokalowych dopuszcza się przekazywanie frakcji odpadów, o których mowa w § 4 ust. 1 do punktu selektywnej zbiórki odpadów.
3. Dopuszcza się przekazywanie pozostałych frakcji odpadów tj. chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz zużyte opony powstałe w gospodarstwie domowym do punktu selektywnej zbiórki wskazanego przez przedsiębiorcę odbierającego odpady.
4. Przeterminowane leki należy przekazywać do punktów zbiórki zlokalizowanych na terenie aptek i placówek służby zdrowia.
5. Zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe należy przekazywać do punktów zbiórki zlokalizowanych na terenie gminy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wizna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Danuta Trepanowska

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 19 gru 2012 09:27
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1150 razy