BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XVI/81/12 Rady Gminy Wizna

z dnia: 29 maja 2012
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wizna na 2012 rok.

Na podstawie art.40 ust.1 i art. 41 ust.1 w związku z art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r nr 106 poz. 1002 z późn. zm.),  Rada Gminy Wizna uchwala co następuje

§1.

W uchwale nr XV/77/12 Rady Gminy Wizna z dnia 28 marca 2012r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wizna na 2012r. §3 otrzymuje brzmienie „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wizna.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

    Przewodniczący Rady
   Danuta Trepanowska

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 19 gru 2012 13:11
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1135 razy