BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR IX/38/11 RADY GMINY WIZNA

z dnia: 25 sierpnia 2011 r.
w sprawie: w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody

Na podstawie art.7 ust. 1 pkt. 1 i art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm. ) oraz art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220; z późn. zm.) - w oparciu o uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku uchwala się co następuje:

§1. Ze względu na utratę wartości przyrodniczej i zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego znosi się formę ochrony lipy uznanej za pomnik przyrody, o obwodzie pnia 324 cm, oznaczonej Nr 41, rosnącej w „Alejce Zabytkowej Bożejewo'' droga krajowa Nr 64 Piątnica – Jeżewo km 14+625 strona prawa, na działce Nr 120, stanowiącej własność Skarbu Państwa, pod zarządem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku.

§2. Uzasadnienie zniesienia formy ochrony przedstawione jest w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

                                                                 Przewodniczący Rady
                                                                 Danuta Trepanowska

  Załącznik nr 1
do uchwały nr IX/38/11
Rady Gminy Wizna
z dnia 25 sierpnia 2011 r.

 UZASADNIENIE

             Aktem prawnym regulującym obecne cele, zasady i formy ochrony przyrody w Polsce jest ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220). Zgodnie z art. 44 ust. 3. 3A i 4 w/w ustawy zniesienie formy ochrony przyrody następuje w razie utraty wartości przyrodniczych, ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody, lub w razie konieczności realizacji inwestycji celu publicznego lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego. Zniesienie formy ochrony dokonuje Rada Gminy w drodze uchwały w oparciu o uzgodnienie właściwego Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
          Pomniki przyrody podlegają ochronie prawnej. Uzyskanie zgody na wycięcie chronionego drzewa a tym samym usunięcie powodowanego przez to drzewo zagrożenia wiąże się z koniecznością zniesienia ochrony pomnikowej z drzewa.
         Celem niniejszej uchwały Rady Gminy, zgodnie z wnioskiem nr GDDKiA – O/BI-Z14/424/08/2011 z dnia 12.04.2011 r.  Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Rejon w Łomży,  jest zdjęcie ochrony pomnikowej z lipy oznaczonej nr 42 rosnącej w „Alejce Zabytkowej Bożejewo'' przy drodze krajowej nr 64 Piątnica – Jeżewo km 14+640 strona prawa, na działce nr 120.
           Aktem tworzącym formę ochrony  przyrody jest Zarządzenie Wojewody Łomżyńskiego Nr 54/82 z dnia 26.10.1982r.
          Wymieniony pomnik przyrody to drzewo przewrócone w wyniku działania silnych wiatrów. W odniesieniu do w/w drzewa  zniesienie ochrony pomnikowej jest uzasadnione, ponieważ straciło one swoje walory jako pomnik przyrody a podejmowanie prac leczniczo – pielęgnacyjnych byłoby z punktu widzenia przyrodniczego i finansowego niecelowe.
          Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy ochrony przyrody ustanowienie pomnika przyrody następuje w drodze uchwały Rady Gminy. Wprowadzenie wszelkich zmian, w tym przypadku usunięcie w/w drzewa również wykonuje powyższy organ, w drodze uchwały Rady Gminy, po wcześniejszych uzgodnieniach z właściwym dyrektorem ochrony środowiska, zgodnie z art. 44 ust. 3 i 3a w/w ustawy.
          Podjęcie przedmiotowej uchwały zmniejszy liczbę drzew objętych ochroną pomnikową w Gminie Wizna o jedną sztukę.
          W świetle obowiązujących przepisów zniesienie formy ochrony przyrody, o której mowa w art. 44 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz 1220) następuje w razie utraty wartości przyrodniczych, ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody, lub w razie konieczności realizacji inwestycji celu publicznego lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego. Powyższa zmiana nie spowoduje żadnych skutków społecznych i gospodarczych.

                                                                          Przewodniczący Rady
                                                                          Danuta Trepanowska       

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 28 gru 2012 11:24
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1207 razy