BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 5/02

z dnia: 23 grudnia 2002 roku
w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 984 / zarządza się co następuje :

§ 1

Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady IV sesji Rady Gminy w sprawach :

1.ustalenia ceny 1m3 wody na terenie Gminy Wizna,
2. uchwalenia studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Wizna,
3. przystąpienia sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Wizna
4. ustalenia inkasentów zobowiązania pieniężnego oraz wysokosci
wynagrodzenia za inkaso,
5. ustanowienia zasad przysługiwania diet i zwrotu kosztów podróży służbowej
sołtysom Gminy Wizna,
6. zmian w budżecie i wydatków nie wygasających w 2002r.
stanowiące załączniki 1- 6 do niniejszego zarządzenia

§ 2
1. Upoważnia się :
1/ Sekretarza Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał
wymienionych w § 1 pkt. 1-5 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia
oraz Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji
projektu uchwały pkt.6.
§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się osobom wymienionej w § 2 ust. 1.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt

Jan Olszewski
Data dodania:
Data upublicznienia: niedziela, 7 mar 2004 17:31
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1680 razy