BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXVIII/139/13 Rady Gminy Wizna

z dnia: 13 sierpnia 2013r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wizna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647, 951 i 1445; Dz. U. z 2013 r., poz. 21 i 405) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wizna.
§ 2. Integralną częścią niniejszej uchwały jest załącznik graficzny przedstawiający granice planu, o którym mowa w §1.
§ 3. Uchyla się uchwałę Nr XII/54/11 Rady Gminy Wizna z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Czarnieckiego i Polnej w Wiźnie.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Danuta Trepanowska

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 15 lis 2013 08:07
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1174 razy