BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXIX/145/13 Rady Gminy Wizna

z dnia: 17 września 2013r
w sprawie: przystąpienia do realizacji inwestycji dotyczącej przebudowy i rozbudowy drogi gminnej Nr 172024 B w miejscowości Wizna i zabezpieczenia w budżecie gminy środków finansowych na ten cel.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 w związku z art. 7 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594) uchwala się, co następuje:

§ 1

Przystępuje się do realizacji w roku 2014 inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 172024 B w miejscowości Wizna – od drogi powiatowej Nr 1934 B do drogi krajowej Nr 64”.

§ 2

Zabezpiecza się w projekcie budżetu gminy Wizna na 2014r. kwotę 552.808,40 zł stanowiącą niezbędne środki finansowe do realizacji zadania określonego w § 1 uchwały, z której:
1)  50 %  to środki własne gminy
2)  50% to dotacja z Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój.

§ 3

Warunkiem przystąpienia do realizacji inwestycji dotyczącej przebudowy i rozbudowy drogi gminnej Nr 172024 B w miejscowości Wizna jest pozyskanie środków z programu wieloletniego pn.Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” w ramach, którego inwestycja ma być wykonywana.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Danuta Trepanowska

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 15 lis 2013 08:13
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1126 razy