BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXIV/121/13 Rady Gminy Wizna

z dnia: 30 stycznia 2013 roku
w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wizna

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Rada Gminy Wizna uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wizna stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wizna.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Wizna nr XXIII/115/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wizna.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wizna i w poszczególnych sołectwach Gminy Wizna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Danuta Trepanowska

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 15 lis 2013 09:40
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1134 razy