BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXVII/134/13 Rady Gminy Wizna

z dnia: 18 czerwca 2013r.
w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt  9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.594 j.t.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 37 ust.1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2010 nr.102 poz.651 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na 10 lat części działki o powierzchni 324m², stanowiącej własność Gminy Wizna oznaczonej nr geodezyjnym 362/3 o powierzchni całkowitej  0,23ha położonej w Wiźnie  ul Szosa Białostocka 2, posiadającej księgę wieczystą  nr 28708 na rzecz:
Aero2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Lwowska 19, 00-660 Warszawa

§2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.

§3. Powierzchnię będącą przedmiotem dzierżawy określa załącznik graficzny do uchwały.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wizna.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Danuta Trepanowska

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 15 lis 2013 13:09
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1208 razy