BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 21/2/2003

z dnia: 11 lipca 2003r.
w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Na podstawie art.9 g ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.-
Karta Nauczyciela /Dz.U. z 1997r. Nr 56, poz.357, z 1998 r. Nr 106, poz.668 i 162, poz.1323/ oraz § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli /Dz.U. Nr 70, poz.825/ z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję Egzaminacyjną w następującym składzie:

1.Piotrowska Bogumiła – Przewodniczący Komisji – przedstawiciel organu
prowadzącego
2.Szymonowicz Dorota – Członek Komisji – ekspert
3.Gołaszewski Stanisław – Członek Komisji – ekspert
4.Bieńczyk Jacek – Członek Komisji – ekspert
5.Szabłowski Marek – Członek Komisji – wice dyrektor Szkoły Podstawowej w
Wiźnie
6.Przedstawiciel związków zawodowych wskazany przez ZNP

§ 2

Komisja przeprowadzi egzamin dla nauczyciela Szkoły Podstawowej w Wiźnie
Pana Jana Freling ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

§ 3
Ustalam dla eksperta biorącego udział w Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin na stopień nauczyciela mianowanego w wysokości 120,00 zł brutto, słownie złotych: sto dwadzieścia złotych
Z ekspertami należy zawrzeć umowy cywilnoprawne uszczegółowiające wzajemne prawa i obowiazki stron.
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wizna, dnia 2003-07-11 ........................................
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 8 mar 2004 12:29
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1716 razy