BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXIX/143/13 Rady Gminy Wizna

z dnia: 17 września 2013r
w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wizna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013 poz. 594) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006. nr 123, poz. 858 z późn zm.) na wniosek Spółdzielni Kółek Rolniczych w Wiźnie ul. Łomżyńska 3, Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1

Ustala się obowiązujące ceny i stawki opłat zapewniające pokrycie uzasadnionych kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wizna  w następującej wysokości:
1)  2,12zł (netto) plus obowiązujący 8% podatek VAT  tj. 2,29zł (brutto) za dostawę 1m³ wody dla wszystkich odbiorców,
2) 4,06zł (netto)  plus obowiązujący 8% podatek VAT tj. 4,38zł (brutto) za odbiór 1m³ ścieków od wszystkich dostawców,
3)  3,00zł (netto)  plus obowiązujący 8% podatek VAT tj. 3,24zł (brutto) miesięcznej opłaty stałej (abonamentowej) od każdego przyłącza wodociągowego.

§2

Ceny i stawki opłat określone w § 1 obowiązują od dnia 15 października 2013r. do dnia 14 października 2014 r..

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  Rady
Danuta Trepanowska

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 15 lis 2013 13:21
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1152 razy