BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXIX/146/13 Rady Gminy Wizna

z dnia: 17 września 2013r
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, użyczenia i najmu nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013 poz. 594) Rada Gminy Wizna uchwala co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnych umów z dotychczasowymi dzierżawcami, biorącymi w użyczenie i najemcami, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość:

1. Położone na terenie wsi Wizna
1)   działka oznaczona nr 1591/2 o pow. 3900 m2, posiadająca urządzoną KW Nr 33207 na okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r.,
2)  działka oznaczona nr 1372 o pow. 400 m2, posiadająca prowadzony ZD 10180 na okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r.,
3)  działka oznaczona nr 1373 o pow. 700 m2, posiadająca prowadzony ZD 10251 na okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r.,
4)  działka oznaczona nr 1364 o pow. 1500 m2, posiadająca urządzoną KW Nr 31535 na okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r.,
5) punkt skupu żywca zlokalizowany na bazie byłego GS w Wiźnie (działka nr 363) na okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r.,
6) 3 lokale mieszkalne w byłym budynku weterynarii ul. Łomżyńska 1 zlokalizowane na działce oznaczonej nr 1005, posiadająca urządzoną KW Nr 41914 na okres od 19 września 2013 r. do 18 września 2016 r.,
7) użyczenie budynku ośrodka zdrowia w Wiźnie, zlokalizowanego na działce oznaczonej nr 1346/4,  na okres od 22 września 2013 r. do 18 września 2016 r..

2. Położone na terenie wsi Kramkowolokal użytkowy w Kramkowie zlokalizowany na działce nr 477, posiadający urządzoną KW nr 38789, na okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r..

3. Położone na terenie wsi Sieburczyn – działka oznaczona nr 329 o pow. 1500 m2, posiadająca urządzoną KW Nr 27931 na okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r..

4. Położone na terenie wsi Srebrowo – działka oznaczona nr 5 o pow. 6000 m2 i nr 6 o pow. 800 m2, posiadające urządzoną KW Nr 28126 na okres od 01 stycznia 2014 r. do 30 grudnia 2016 r..

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  Rady
Danuta Trepanowska

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 15 lis 2013 13:35
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1162 razy