BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXX/149/13 Rady Gminy Wizna

z dnia: 23 października 2013r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wizna na czas oznaczony do 3 lat.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 nr poz. 549) Rada Gminy Wizna uchwala się co następuje:

§1

1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy działki nr 391/1 w miejscowości Bronowo o pow. 0,32 ha, z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 3 lat, z przeznaczeniem na działalność rolniczą.
2. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 392/1 w miejscowości Bronowo o pow. 0,73 ha,  z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 3 lat, z przeznaczeniem na działalność rolniczą.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wizna.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Danuta Trepanowska

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 15 lis 2013 13:40
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1142 razy