BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXX/150/13 Rady Gminy Wizna

z dnia: 23 października 2013r.
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.), Rada Gminy Wizna uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale nr XXII/109/12 Rady Gminy Wizna z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „opłaty uiszcza się miesięcznie do dnia 25-tego każdego miesiąca kalendarzowego”
2) § 1 ust. 5 skreśla się.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wizna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązywania od 1 grudnia 2013 r.

Przewodniczący Rady
Danuta Trepanowska

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 15 lis 2013 13:43
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1129 razy