BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA XXX/153/13

z dnia: z dnia 23 października 2013 roku
w sprawie: określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§1. 1. Określa się stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Wizna w następującej wysokości:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,52 zł od 1m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,56 zł od 1 ha powierzchni,

c) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,17 zł od 1 m2 powierzchni;

 

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich częśći zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 15,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie dzialalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 – 7.

§ 2. 1. Pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych prowadzony będzie przez sołtysów.

2. Wysokość wynagrodzenia soltysów za inkaso określa Uchwała Nr V/28/03 Rady Gminy Wizna z dnia 12 lutego 2003 r w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 26 lutego 2003 r. Nr 19, poz. 510).

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXI/104/12 Rady Gminy Wizna z dnia 30 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Danuta Trepanowska

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 14 sty 2014 11:17
Opublikował(a): Siemieniuk vel Morawska Anna
Zaakceptował(a): Siemieniuk vel Morawska Anna
Artykuł był czytany: 1162 razy