BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXI/156/2013

z dnia: 3 grudnia  2013 roku
w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2014

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r, poz. 1381)  uchwala się, co następuje:

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogloszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy (Mon. Pol. z 2013 r, poz. 814) z kwoty 69,28 zł za 1q do kwoty 60,00 zł za 1 q.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Danuta Trepanowska

 

 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 14 sty 2014 11:19
Opublikował(a): Siemieniuk vel Morawska Anna
Zaakceptował(a): Siemieniuk vel Morawska Anna
Artykuł był czytany: 1115 razy