BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXXIII/165/14 Rady Gminy Wizna

z dnia: 11 lutego 2014 roku
w sprawie: określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013, poz. 1399 z późn. zm.), Rada Gminy Wizna uchwala, co następuje:

§ 1

1. Określa się górne  stawki opłat ponoszonych przez właścicieli:
1) za jednorazowy odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych z pojemnika o pojemności:
a) 110 l – 12, 00 zł,
b) 120 l – 12,00 zł,
c) 240 l – 18,00 zł,
d) 400 l – 38,00 zł,
e) 660 l – 48,00 zł,
f) 1100 l – 60,00 zł/m­3.

2)  Za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 25,00 zł/m3

2. Określone stawki nie zawierają podatku VAT.

§ 2

Jeżeli odpady komunalne są gromadzone i odbierane w sposób selektywny stosuje się bonifikatę 10% opłaty określonej w § 1 ust. 1 pkt. 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wizna.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XXXIV/172/10 Rady Gminy Wizna z dnia 31 marca 2010 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów  komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2010 nr 75 poz. 1140).

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

                                                         Przewodniczący  Rady
                                                         Danuta Trepanowska

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 27 cze 2014 13:31
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1051 razy