BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXXIII/166/14 RADY GMINY WIZNA

z dnia: 11 lutego 2014
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia części nieruchomości lokalowej położonej w Nieławicach stanowiącej własność Gminy Wizna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit a ustawy z dnia 6 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2010.102.651) uchwala się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na użyczenie wyodrębnionej części nieruchomości lokalowej o łącznej powierzchni 364,98 m2, tj.:
1. piwnice – 193,53 m2;
2. parter – kancelaria – 12,58 m2;
3. poddasze – 158,87 m2

położonej w Nieławicach na działce nr ew. 31/2, stanowiącej własność Gminy Wizna, dla której w Sądzie Rejonowym w Łomży prowadzona jest księga wieczysta nr KW 28113 na rzecz Fundacji „Samotnych Matek z Dziećmi”, ul. Graniczna 63, 05 – 200 Zagościniec z przeznaczeniem na cele statutowe Fundacji na czas nieokreślony.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wizna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                              Przewodniczący Rady
                                                              Danuta Trepanowska

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 1 lip 2014 08:24
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1113 razy