BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXXV/171/14 RADY GMINY WIZNA

z dnia: z dnia 26 marca 2014 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na wstąpienie Polkomtel Sp. z o. o. w prawa i obowiązki najemcy wynikające z Umowy Najmu zawartej 19 sierpnia 2013 r. w Wiźnie

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt  9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 37 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2010.102.651 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na wstąpienie Polkomtel Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, 00 – 660 Warszawa  w prawa i obowiązki najemcy wynikające z umowy najmu zawartej 19 sierpnia 2013 r. na okres 10 lat w Wiźnie, pomiędzy Gminą Wizna z siedzibą w Wiźnie przy ul. Pl. Kpt. Raginisa 35, 18 – 430 Wizna, reprezentowaną przez: Wójta Gminy Wizna – dr inż. Zbigniewa Sokołowskiego, a Aero2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Lwowska 19, 00-660 Warszawa, reprezentowaną przez Adama Kuriańskiego – Prezesa Zarządu i Krzysztofa Żyto – Członka Zarządu.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wizna.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Danuta Trepanowska

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 1 lip 2014 08:40
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1119 razy