BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXXVII/184/14 RADY GMINY WIZNA

z dnia: 24 czerwca 2014 roku
w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wizna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6n w związku z art. 6m ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., poz. 1399 z późn. zm.), Rada Gminy Wizna uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wizna, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Właściciele nieruchomości składają deklarację, o której mowa w §1, Wójtowi Gminy Wizna w terminie:
a)  14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
b) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych adresowych, personalnych lub zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się od miesiąca w którym nastąpiła zmiana.

2. Przez właściciela nieruchomości rozumie się także: współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, posiadaczy, posiadaczy samoistnych oraz inne jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

§ 3

Deklarację należy składać do Urzędu Gminy w Wiźnie, ul. Plac Kpt. Raginisa 35, 18-430 Wizna.

§ 4

1.  Dopuszcza się składanie deklaracji za pośrednictwem środków elektronicznych.
2. Format elektroniczny deklaracji, o której mowa w §2 określa się jako format danych XML, lub w postaci załącznika PDF.
3. Dopuszcza się składanie deklaracji, o której mowa w §2 drogą elektroniczną, wyłącznie za pomocą platformy ePUAP.
4. Deklaracja, o której mowa w §2, przesyłana za pośrednictwem środków elektronicznych musi być opatrzona:
a) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001r. nr 130, poz. 1450 z późn. zm.),
b) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005r. nr 64, poz. 565 z późn. zm.).
5. Strony dopuszczają również podpisanie klauzuli z Urzędem na respektowanie deklaracji niepodpisanych, przesyłanych przez platformę ePUAP.

§ 5

Traci moc uchwała nr XXII/111/12 Rady Gminy Wizna z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012r., poz.4200).

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wizna.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Danuta Trepanowska

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 1 lip 2014 09:15
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1106 razy