BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 60 / 04

z dnia: 05 kwietnia 2004 roku
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego dostawę materiałów budowlanych na przebudowe chodnika ul. Czarnieckiego w Wiźnie
Na podstawie art.20a ust.5 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72 , poz. 664 ) oraz § 2 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4.06. 2002 r w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy ( Dz. U. z 2002 r. Nr 82, poz. 743 ) - Wójt Gminy z a r z ą d z a, co następuje :

§ 1

1. Powołuje się komisję przetargową w składzie :

Przewodniczący komisji - Kazimierz JANCEWICZ
Sekretarz komisji - Jolanta NAPIÓRKOWSKA
Członek - Marianna REMBISZEWSKA
Członek - Jan Henryk ŁADYŻYŃSKI


Celem komisji jest przeprowadzenie nieograniczonego przetargu na :
Dostawę materiałów budowlanych na przebudowę chodnika ul. Czarnieckiego w Wiźnie
Sesja otwarcia ofert - 19 kwiecień 2004 r godz. 11.00 .
Miejsce otwarcia ofert – Urząd Gminy Wizna ul. Plac kpt. Raginisa 35 pokój nr 12.

§ 2.

Do zadań komisji należy :
1.Poinformowanie uczestników o zasadach przeprowadzenia przetargu.
2.Wybór najkorzystniejszej oferty
3.Sporządzenie protokółu z przeprowadzenia przetargu
4.Powiadomienie oferentów o wynikach rozstrzygniętego przetargu.

§ 3.

Po rozstrzygnięciu przetargu komisja rozwiązuje się.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt
Jan Olszewski
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 19 kwi 2004 09:28
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1687 razy