BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXXVIII/189/14 RADY GMINY WIZNA

z dnia: 29 sieprnia 2014r.
w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z pózn. zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Rada Gminy Wizna uchwala co następuje:

§ 1

1. Do  kategorii  dróg  gminnych  zalicza  się  następujące  drogi:
1)  działka nr geod. 526 – obręb 0019 Bożejewo Stare;
2)  działka nr geod. 589 – obręb 0002 Bronowo;
3)  działka nr geod. 579 – obręb 0024 Zanklewo;
4)  działka nr geod. 54 – obręb 0022 Wizna;
5)  działka nr geod. 963 – obręb 0022 Wizna;
6) działka nr geod. 1411 – obręb 0022 Wizna;
7) działka nr geod. 1678 – obręb 0022 Wizna;

2.  Przebieg w/w dróg określają załączniki graficzne nr 1 – 7 do niniejszej uchwały. 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r. 

                                                                         Przewodniczący Rady
                                                                         Danuta Trepanowska

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 15 sty 2015 12:32
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1077 razy